Szkoła Podstawowa nr 4

Kilka słów o historii naszej szkoły ...

Szkoła Podstawowa nr 4 w Rudzie Śląskiej powstała ok.  1880 roku. Przetrwała wszelkie burze dziejowe, przemiany i przeobrażenia wraz z całym narodem polskim. Jej dzieje jak i dzieje Czarnego Lasu skrzętnie są odnotowywane na przestrzeni całego wieku w kronice szkolnej przez kolejnych dyrektorów bądź nauczycieli.

Po odzyskaniu niepodległości nauczyciele chcieli zaznaczyć polskość szkoły. 9 czerwca 1924 roku szkole nadano imię Adama Mickiewicza. W tym dniu poświęcono również pomnik Powstańców Śląskich znajdujących się przy budynku szkoły. Niestety pomnik ten już nie istnieje. Lata mijały… Wpływy i panowanie niemieckie przeplatały się z polskimi. O jednych wydarzeniach zapominano, skupiając się na innych, nowych. Współtworzono nową rzeczywistość, starano się dotrzymać kroku przemianom. W latach 1969/71 dokonano modernizacji budynku szkolnego oraz dobudowano jedno skrzydło. 20 maja 1987 roku szkole nadano imię Józefa Lompy i wręczono sztandar.

Szkoła od swego zarania zawsze miała na uwadze nie tylko rzetelne wykształcenie dzieci, ale również za zadanie stawiała sobie działalność wychowawczą i opiekuńczą. Było to ważne tym bardziej, że była ona jedyną placówką wychowawczo – opiekuńczą w Czarnym Lesie, toteż zawsze prowadziła działalność integrującą całe środowisko czarnoleśne oraz współpracowała z instytucjami i organizacjami mającymi na celu służenie dobru dziecka.

Józef Piotr Lompa (1797 – 1863)

Wielki nauczyciel, organista wiejski i śląski działacz narodowy. Jeden z pionierów oświaty ludowej.
Posiada bogaty i różnorodny dorobek pisarski obejmujący: wiersze, prozę przeznaczoną dla ludowego czytelnika, podręczniki szkolne, poradniki z zakresu oświaty rolniczej, dziełka religijne, prace historyczne i etnograficzne, artykuły publicystyczne.
W publikacjach prasowych występował pod pseudonimem A. Mieczyński.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

  • umożliwiamy zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły

  • stwarzamy warunki do wyrównywania braków z przedmiotów w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

  • umożliwiamy absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kształcenia

  • kształtujemy środowisko wychowawcze sprzyjające zrealizowaniu celów i zasad podjętych w programie wychowawczym we współpracy z domem rodzinnym, parafią i organizacjami młodzieżowymi stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów

SYLWETKA ABSOLWENTA

– jest tolerancyjny – rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym,
 doskonale funkcjonuje w swoim otoczeniu,
 jest aktywny – lubi ruch i chętnie uprawia sport w różnych jego odmianach, 
– jest rozważny – zna zagrożenia występujące w jego środowisku, 
– jest ciekawy świata – chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł, 
 jest prawy – rozróżnia złe i dobre uczynki, 
 jest otwarty – wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu  dom i szkoła, 
– jest krytyczny – potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje,
 jest odpowiedzialny – stara się przewidywać skutki swoich działań.